مدیریت پرستاری

511

نام و نام خانوادگی :زهرا رستمی

سمت :  مدیر پرستاری (مترون)

تحصیلات :کارشناس پرستاری 

                                              سابقه کاری : 23 سال

ایمیل : rostamizahra629@gmail.com

تلفن محل کار : 05832297010-داخلی 1065

شرح وظایف :

1 برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات به مددجويان از طريق برنامه هاي آموزشي داخل
و خارج مركز كادر پرستاري و آموزش به بيمار، آموزش هاي مدون ضمن خدمت .
۲- گردآوري اطلاعات از :
- مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهانه و سالانه، گزارش حسابرسي پرستاري، پرونده هاي
كاركنان، مصاحبه با كاركنا ن
- مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده
- منابع شامل نيروي انساني )پرستاران، تكنسين ها، كاردان و كارشناس هاي اطاق عمل و هوشبري، بهياران، كمك پرستاران،
كمك بهياران و ساير كادر وابسته( ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات و نظارت بر استفاده و نگهداشت بهينه تجهيزات،
صرفه جويي در مصرف انرژي و نظاير آن
-3 نظار ت بر تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگير ي
-4 مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز از طريق شركت در جلسات بودجه بندي بيمارستان و دانشگاه و پيشنهاد
بودجه مورد نياز و اولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري
5 - برنامه ريزي و مشاركت در برنامه هاي كنترل عفونت مرك ز
6 - انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستار ي

7- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي، مقايسه آن با وضع
موجود و برآورد كمبودهاي پرستاري و گزار ش آن به مقامات مافو ق
8- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحده ا
-9 تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري هاي علمي حل مسال ه
10 - تامي ن نيازهاي آموزش ي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديد الورود با مقررا ت خطي مشي ها و آموزش هاي اختصاصي و
نظاير آن
11 - بكارگيري و تشويق استفاده از نرم افزار هاي ابلاغي توسط وزارت متبو ع
12- پيگيري امور فرهنگي و حرفه اي و انجام دادن تشريفات رسمي و اجتماعي به عنوان نماينده پرستاري در سازمان )نق ش
تشريفا ت( نظير برگزاري روز پرستار و مشاركت در برنامه هاي نهاد هاي علمي، صنفي و نظاير آ ن
13- شركت در جلسه مديران اجرايي مشاركت فعال در برنامه هاي اعتبار بخشي، ايمني بيمار، دوستدار كودك و نظاير آن، بحران،
مديريت خط ر
14- نظارت بر آموزش و پايش عملكرد نيروهاي جديدالورود
15- نظارت بر نحوه مصرف داروهاي مخدر و ساير داروها

16- نظارت و مشاركت فعال بر نحوه توزيع كارانه و ساير پرداختي ها به كادر پرستار ي
17 - سازمان دهي جلسات منظم با سرپرستاران، سوپروايزرها و ساير پرسنل به منظور بررسي عملكرد رسيدگي به مشكلات و
موانع پرسنل تحت سرپرستي خود
-18 ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزش باليني دانشجويان گروه پرستاري با مشاركت دانشكده هاي پرستاري و ماماي ي
ضمنا كتابچه شرح وظايف رده هاي پرستاري جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي گردد .
از مجموع 3 رأی