ریاست بیمارستان

1236

نام ونام خانوادگی : دکتر اکبر خدابنده

سمت :سرپرست بیمارستان امام علی(ع)

مدرک تحصیلی :پزشک متخصص ارتوپدی

   سابقه : 9 سال

ایمیل Khodabandeh_Akbar@yahoo.com

تلفن محل کار: 05832297010

شرح وظایف :

1 برنامه ريزي ،تعيين اهداف،خط مشي ها و سياست هاي بيمارستان براساس اهداف كلي دانشگا ه
-2 نظارت بركاركاركنان واحدهاي تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنها
-3 پايش عمليات و فعاليت هاي امورمالي بيمارستان
-4 نظارت برچگونگي مصرف اعتبارات و اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي پايش تنظيم شد ه
-5 تطبيق و هماهنگي اموربيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني
-6 مديريت فعاليت هاي پزشكي مركز و بخش هاي درماني و پاراكلينيك بيمارستان
-7 تهيه گزارش از فعاليت ها،مشكلات و پيشرفت امور مرك ز
-8 برآورد نيازهاي كلي مركز ازنظر ساختمان،لوازم و تجهيزات و نيازهاي بازسازي و تعميرات اساسي و تهيه گزارشات مربوط ه
-9 پايش مديريت خريد كالا و خدمات بيمارستا ن
-10 شركت فعال در دوره هاي مهارتي آموزشي و بكارگيري نتايج آن درانجام امور محوله
-11 مديريت استقرار استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان ي

-12 انجام ساير امور مرتبط با شغل به حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررا ت
اميد است با اتكا به ذات اقدس الهي و توسل به ائمه اطهار و مادر عظيم الشان اين خانواده، وظايف خود را بر پايه قوانين مربوط در
راستاي خدمت به مردم و برقراري هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در حوزه سلامت به نحو احسن به انجام رسانيد .
توفيق روزافزون شمارا از خداوند منان آرزومندم .

 


از مجموع 18 رأی